Vue.js 2+ 多级上下文菜单 - v-contextmenu

Vue.js 2+ 多级上下文菜单 - v-contextmenu
插件名称 v-contextmenu
发布时间 2020年12月3日
插件作者 XBT1

Vue.js 2+应用程序的简单,可自定义的多级上下文菜单。

安装和下载:

# Yarn
$ yarn add v-contextmenu

# NPM
$ npm install v-contextmenu --save

使用

一个简单的例子

import contentmenu from 'v-contextmenu'
import 'v-contextmenu/dist/index.css'

Vue.use(contentmenu)
<template>
  <v-contextmenu ref="contextmenu">
    <v-contextmenu-item>菜单1</v-contextmenu-item>
    <v-contextmenu-item>菜单2</v-contextmenu-item>
    <v-contextmenu-item>菜单3</v-contextmenu-item>
  </v-contextmenu>

  <div v-contextmenu:contextmenu>右键点击此区域</div>
</template>